Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
14.000 Ft felett a kiszállítás INGYENES!

Részvételi- és Játékszabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat
1. Az HEALTHTECH HUNGARY Kft. (2724 Újlengyel, Határ utca 12, továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet r
észt, aki nem esik a 9. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).
1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
2. A Játék 2019. október 8-án (kedd) 12:00 órakor indul, és 2019. október 22-én (kedd)10:00 óráig tart.
3. Egy Játékos bejegyzésenként egy Pályázatot küldhet be, és a Játék szereplői közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékosokat. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.
3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
A Játék nyereménye nyertesenként 1, azaz egy darab egy Marathontime Ajándékcsomag, melynek tartalma 1 db Fitness vitamincsomag, 1 db CLA, 1 db protein és 1 db shaker. Az összes válaszoló játékosok között sorsolunk.
A nyeremény sorsolására 2019.október 22. napján a nyereményjáték lezárása után számítógép segítségével kerül sor a következő címen: HEALTHTECH HUNGARY Kft. 2724 Újlengyel, Határ utca 12
A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 3 napon belül a Marathontime oldalon is. Az ajándék nyertesének erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét és posta címét Facebook privát üzenetben. [z2] A Szervező az ajándékokat postai úton juttatja el a nyertesekhez.
A Szervező a nyereménysorsoláson összesen három nyertest és egy tartalék nyertest húz ki. [l3] A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre] 7 napon belül nem válaszol.
4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
7. A Játékból ki vannak zárva a HEALTHTECH HUNGARY Kft dolgozói, és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
8. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
9. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő
elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
10. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.
11. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak https://www.facebook.com/marathontimevitamin internetes oldalon.
12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
13. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező HEALTHTECH HUNGARY Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: HEALTHTECH HUNGARY Kft 2724 Újlengyel, Határ utca 12; vagy a következő e-mail címen: hello@marathontime.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
Az adatok feldolgozását HEALTHTECH HUNGARY Kft. (2724 Újlengyel, Határ utca 12) végzi. A nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő GLS futárszolgálat, a Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező HEALTHTECH HUNGARY Kft.. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.
A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.

Search